Pravo i porezi 5/2003

Web izdanje 8,99
Može li treća osoba pokrenuti sudski postupak o predmetu o kojem se vodi arbitražni postupak između drugih osoba
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Preuzimanje dioničkih društav u hrvatskom pravu
Autori: Prof. dr. sc. Dragutin LEDIĆ
Antonija ZUBOVIĆ, dipl. iur.
Novi Zakon o nasljeđivanju
Autor: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ, dipl. iur.
Registar godišnjih financijskih izvještaja - normativni prikaz
Autor: Višnja ZORMAN, dipl. iur.
Poslovni udjel: uzeti u zalog ili postati fiducijarni vlasnik?
Autor: Doc. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER
Oporezivanje grobnih mjesta
Autor: Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Pravilnik njemačke Savezne poreznosavjetničke komore
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Pravo građenja
Autor: Nikola ETEROVIĆ, dipl. iur.
Zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina povrijeđenih konačnim pojedinačnim aktom
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Rad duži i kraći od punog radnog vremena
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zakon o trgovini - obavljanje trgovine s inozemstvom
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Program reforme trgovačkih sudova u RH
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Europsko pravo društava
Autor: Mr. sc. Dionis JURIĆ, dipl. iur.
Prikaz presude u predmetu Francovich
Autor: Mr. sc. Jasna GARAŠIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Obvezno pravo
Radno pravo
Parnični postupak
Zemljišnoknjižno pravo
Kazneno pravo
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Prekršaji
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o porezu na dohodak
Uredba za provedbu Carinskog zakona
Zakon o trgovini
Stečajni zakon
Porez na dohodak
Porez na dobitak
Pravo trgovačkih društava
Obvezni odnosi
Stečajno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja