Pravo i porezi

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
pip - 11.2008, str. 3
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (I.)
pip - 11.2008, str. 10
Ususret reformi upravnog spora
pip - 11.2008, str. 21
Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske – osnovna načela i postupak inspekcijskog nadzora (kao bitan segment vladavine prava)
pip - 11.2008, str. 23
O dopuštenju uknjižbe prava zaloga protiv stečajnog dužnika
pip - 11.2008, str. 29
Neka aktualna pitanja o preoblikovanju profesionalnih nogometnih klubova
pip - 11.2008, str. 33
Neka pitanja odgovornosti banaka u akreditivnom poslovanju
pip - 11.2008, str. 40
Jedan radni spor s gledišta miritelja i svjedoka
pip - 11.2008, str. 43
Pravo glasa stečajnih vjerovnika i ovlast za sazivanje skupštine vjerovnika
pip - 11.2008, str. 57
Pravna zaštita ambalaže proizvoda
pip - 11.2008, str. 60
Ukidanje egzekvature u europskom pravu: nekoliko odabranih pitanja
pip - 11.2008, str. 65
Tretman grupe društava u sustavu PDV-a u EU
pip - 11.2008, str. 75