Pravo i porezi

Monistički sustav ne smanjuje eo ipso broj dužnosnika dioničkog društva
pip - 10.2009, str. 3
Mogu li se kolektivnim ugovorom sklopljenim s jednim sindikatom ograničiti prava radnika članova drugog sindikata
pip - 10.2009, str. 10
Radnopravni status stranaca u Republici Hrvatskoj u skladu s novelama Zakona o strancima
pip - 10.2009, str. 16
Nedavna odluka Ustavnog suda RH o povredi prava legitimnog očekivanja
pip - 10.2009, str. 24
Novi Zakon o općem upravnom postupku i Opći porezni zakon - komparativni prikaz
pip - 10.2009, str. 29
Plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
pip - 10.2009, str. 34
Ekonomska i tehnička načela životnih osiguranja
pip - 10.2009, str. 36
Pravna (i)relevantnost političkih sporazuma
pip - 10.2009, str. 45
Izmjene i dopune Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
pip - 10.2009, str. 50
Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financiranje tih jedinica
pip - 10.2009, str. 57
Postupak pred sudom u antidiskriminacijskim parnicama (vođenima temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije)
pip - 10.2009, str. 63
Sustav procjene imovine za potrebe oporezivanja - njemačko rješenje
pip - 10.2009, str. 69
Nadzor koncentracija poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije
pip - 10.2009, str. 80