Pravo i porezi

Hijerarhijski odnos upravnog odbora i izvršnih direktora monističkog sustava
pip - 6.2009, str. 3
Informed consent ili informirani pristanak pacijenta na liječenje u hrvatskom pravu (s naglaskom na zaštiti prava liječnika)
pip - 6.2009, str. 10
Nova Uredba o uredskom poslovanju
pip - 6.2009, str. 23
Pravna priroda bračne stečevine i učinci jednostranog raspolaganja
pip - 6.2009, str. 25
Ugovori kao pravna osnova za stjecanje prava vlasništva na nekretninama
pip - 6.2009, str. 30
Pravo zadržanja (ius retentionis)
pip - 6.2009, str. 41
Pravni položaj zaposlenih u javnim službama
pip - 6.2009, str. 52
Novine Zakona o preuzimanju dioničkih društava
pip - 6.2009, str. 60
Nove belgijske Orijentacijske tablice (Tableau indicatif, 2008.) za odmjeravanje naknade štete
pip - 6.2009, str. 65