Pravo i porezi

Struktura i sadržaj ugovora o zajedničkom ulaganju
pip - 1.2010, str. 3
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
pip - 1.2010, str. 12
O načelu „nemo tenetur“ u porezno-postupovnom pravu
pip - 1.2010, str. 22
Inozemni poduzetnici u sustavu hrvatskog PDV-a
pip - 1.2010, str. 24
Upotreba OIB-a i novih modela uplate na nalozima za plaćanje javnih davanja od 1. siječnja 2010.
pip - 1.2010, str. 29
Pripajanje ovisnih društava s ograničenom odgovornošću i oporezivanje
pip - 1.2010, str. 34
Hoće li nova konvencija o međunarodnom prijevozu stvari morem (rotterdamska pravila) nadomjestiti postojeće međunarodne konvencije
pip - 1.2010, str. 44
Mađunarodnopravni položaj međunarodnih službenika i drugih zaposlenika međunarodnih organizacija
pip - 1.2010, str. 48
Pravilo poslovne prosudbe u pravu SAD-a i moguća primjena u RH
pip - 1.2010, str. 60
Pravo na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju u EU (tzv. private enforcement)
pip - 1.2010, str. 70
Uredba europske unije 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje
pip - 1.2010, str. 79
Domaća sudska praksa
pip - 1.2010, str. 106
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2010, str. 114
Pitanja i odgovori
pip - 1.2010, str. 120
Pregled novih propisa
pip - 1.2010, str. 123