Pravo i porezi 10/2018

Tiskano izdanje 7,50 EUR
56,51 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – rujan 2018. godine
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina
Autori: Mate Akrap , dipl. oec. i univ. spec. oec
Ante Drezga , dipl. iur.
Novi Zakon o šumama – kratki pregled odabranih pitanja
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Obveze županije, općina i gradova u zaštiti životinja
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Može li se sjednica predstavničkog tijela održati bez predsjednika
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Zaštićeni najmoprimci – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o najmu
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Suživot negatorijske zaštite od imisija i prava na život u zdravoj životnoj sredini
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski
Dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Arbitražno rješavanje radnih sporova
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (II.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.
Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama – poseban osvrt na novele Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (II.)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Plaće i druga materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru za Hrvatske autoceste iz 2018. godine
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Uvjeti volontiranja stranaca u svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Ovlašteni tužitelj u predmetima USKOK-a
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Prikaz Zakona o audiovizualnim djelatnostima
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Jezik u pravu
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika