Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – siječanj 2018. godine
pip - 2.2018, str. 3
Dostava pismena u upravnom sporu
pip - 2.2018, str. 6
Prava lokalnih čelnika za vrijeme i nakon prestanka profesionalnog obnašanja dužnosti
pip - 2.2018, str. 16
Etika i upravljanje sukobom interesa na državnoj i lokalnoj razini
pip - 2.2018, str. 22
Refleksija novodonesenog TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu – poseban osvrt na naknadu troškova prijevoza
pip - 2.2018, str. 33
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
pip - 2.2018, str. 39
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članicama EU-a
pip - 2.2018, str. 43
Novi Zakon o reviziji
pip - 2.2018, str. 47
Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (I.)
pip - 2.2018, str. 52
Depozitno osiguranje kao jamac financijske sigurnosti građana
pip - 2.2018, str. 55
Statusni položaj posredovanja u (re)osiguranju
pip - 2.2018, str. 58
Općenito o raskidu ugovora
pip - 2.2018, str. 64
Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju u prometu nekretnina
pip - 2.2018, str. 72
Ovrha koju provodi Financijska agencija (II.)
pip - 2.2018, str. 79
Osnivanje turističke agencije
pip - 2.2018, str. 94
Prikaz Uredbe o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala
pip - 2.2018, str. 99
Jezik u pravu
pip - 2.2018, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 2.2018, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2018, str. 109
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 2.2018, str. 116
Domaća sudska praksa
pip - 2.2018, str. 119
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2018, str. 129
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 2.2018, str. 136