RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pisana oporuka pred svjedocima

Predmet: Oporučitelj koji zna i može čitati i pisati može sastaviti oporuku tako što će za ispravu, bez obzira na to tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuka te ju pred njima potpisati.

Broj presude: Rev-3022/2015-3, od 13. prosinca 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema pravom shvaćanju ovog Suda za valjanost pisane oporuke pred svjedocima nije bitno je li oporučitelj pred dvoje nazočnih svjedoka u konkretnom slučaju rekao naglas da je to njegova oporuka ili nije kad iz činjeničnih utvrđenja u ovoj pravnoj stvari proizlazi da je oporučitelj, sada pokojni T.P., na glas pročitao predmetnu oporuku, iako to nije bio dužan učiniti, a da je u samom tekstu te oporuke navedeno da je to njegova oporuka te da je oporuku vlastoručno potpisao pred istodobno nazočnim svjedocima oporuke.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)