Početak zastare u odnosu na preinačeni tužbeni zahtjev / novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Predmet: Primjena zastarnog roka na dio zahtjeva za naknadu neimovinske štete preinačen nakon izmjene Okvirnih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete predstavlja nepredvidivu primjenu mjerodavnog prava i posljedično je suprotna ciljevima pravne sigurnosti i poštenog suđenja.

Broj presude: Gž-1636/2021-2, od 14. ožujka 2023. , od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti i imovinske štete za tuđu pomoć kao posljedicu štetnog događaja prometna nezgoda U tijeku postupka tužitelj je objektivno preinačio tužbeni zahtjev povišenjem istoga sukladno novim Orijentacijskim kriterijima Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 2020 godine 11 U odnosu na žalbene navode tuženika koji se odnose na povišenje tužbenog zahtjeva zbog promjene Orijentacijskih kriterija i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29 studenog 2002 je na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske 2 20 održanoj 5 ožujka 2020 i 15 lipnja 2020 br Su IV 47 2020 5 izmijenjeni do tada važeći Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29 studenog 2002 br Su 1331 VI 02 i 1372 11 02 na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama kune povećavaju za 50 i uz izričitu napomenu da se novi iznosi naknade neimovinske štete primjenjuju na sve postupke u tijek 12 Ne može se smatrati razumnim zahtijevati da je tužitelj u vrijeme podnošenja tužbe mogao tražiti naknadu štete u visini koju je Vrhovni sud naknadno odredio jer to nije znao niti je mogao znati za nešto što će naknadno biti u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu