Pojedinačni ispravni postupak


Predmet: S obzirom na utvrđenje da je o predmetu spora odlučeno u pojedinačnom ispravnom postupku u kojem su sudjelovale obje parnične stranke, to je pravilna ocjena suda drugog stupnja da rješenje doneseno u pojedinačnom ispravnom postupku veže sudionike tog postupka koji protiv tog rješenja nisu izjavile pravni lijek.

Broj presude: Rev 1182/2020-2, od 10. ožujka 2021., od 14.03.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužitelja na utvrđenje da je vlasnik čest zem 3300 1 k o Z površine 1765 m2 u suvlasničkom dijelu od ½ a da je vlasništvo stekao nasljeđivanjem iza smrti oca stranaka pok K I Odlučujući o tužbenom zahtjevu tužitelja sud prvog stupnja je isti prihvatio ocjenjujući da je isti dokazao pretpostavke iz čl 114 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 i 81 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu