Povrat poreza na dohodak mladima

Datum: 17.05.2021, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Prema čl. 46. st. 2. Zakona o porezu na dohodak, godišnji porez na dohodak po osnovi dohotka o nesamostalnog rada (plaće) umanjuje se:

  1. fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. t. 1. Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno čl. 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 20% (24% za 2020.), a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću)
  2. fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. t. 1. Zakona) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno čl. 19. Zakona plaća godišnji porez po stopi od 20% (24% za 2020.), a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću)

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

Tablica: Simulacija povrata poreza na dohodak za mlade osobe u 2021. godini

OPISMlada osoba do 25 godinaMlada osoba od 25 do 30 godina
Bruto plaća120.000,00120.000,00
Mirovinsko 1. stup18.000,0018.000,00
Mirovinsko 2. stup6.000,006.000,00
Dohodak96.000,0096.000,00
Osobni odbitak48.000,0048.000,00
Porezna osnovica48.000,0048.000,00
Porez po stopi 20%9.600,009.600,00
Porez po stopi 30%0,000,00
Porez ukupno9.600,009.600,00
Prirez1.728,001.728,00
Ukupno porez i prirez11.328,0011.328,00
Umanjenje za mlade11.328,00 x 100%11.328,00 x 50%
POVRAT POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MLADE OSOBE 11.328,005.664,00

Povratak na vijesti