Pravni položaj posjednika


Predmet: Da bi tužiteljica mogla potraživati isplatu naknade za to što je tuženik kao suvlasnik upotrebljavao nekretninu u njihovom suvlasništvu i od nje imao koristi nije nužno da je ona tražila predaju nekretnine u posjed, već je bilo odlučno dokazati pravni položaj posjednika-tuženika, odnosno dokazati da je bio nepošteni posjednik.

Broj presude: Gž-915/2020-2, od 25. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Sukladno odredbi članka 18 stavka 3 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 129 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 dalje ZV posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed dok je stavkom 5 istog članka propisano da se posjed smatra poštenim osim ako se dokaže suprotno Nadalje odredbom članka 164 stavka 1 ZV propisano je da pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi primjerene onom pravu na posjed ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu