Pravni učinci zabilježbe spora


Predmet: Dopuštena je uknjižba prava vlasništva pod prvenstvenim redom zabilježbe prvenstvenog reda radi otuđenja nekretnine iako je kasnije upisana zabilježba ovrhe.

Broj presude: Rev 117/2022-2, od 21. veljače 2023., od 11.05.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

1 Prvostupanjskom je presudom u točki I izreke odbijen glavni tužbeni zahtjev kojim je tražena pravna zaštita po osnovi pobijanja pravnih radnji dužnika kroz utvrđenje da je bez pravnog učinka prema tužitelju u ½ dijela nekretnine pravna radnja Darovni ugovor kao i da je tuženica dužna trpjeti da tužitelj namiri svoje potraživanje iz prodaje opisane nekretnine Odbijen je i kumulirani tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo utvrđenje ništetnim i bez pravnih učinaka Darovni ugovor kao i brisanje prava vlasništva tuženice na temelju tog Ugovora 9 Glavni je tužbeni zahtjev utemeljen na tvrdnji da je tuženica raspolagala predmetnom nekretninom na temelju Darovnog ugovora od unatoč činjenici da je pred prvostupanjskim sudom pokrenut postupak radi utvrđenja bračne stečevine i da je upisana zabilježba spora u zemljišnim knjigama u odnosu na predmetnu nekretninu sve to s namjerom da onemogući tužitelja u ostvarivanju njegove tražbine koju veže uz tvrdnju da je predmetna nekretnina bračna stečevina njega i tuženice 10 Kumulirani je tužbeni zahtjev tužitelj utemeljio na tvrdnji da je spomenuti Darovni ugovor protivan zakonu i moralu jer je suprotan načelu savjesnosti i poštenja budući da su tuženice u vrijeme njegova sklapanja bile upoznate s činjenicom da je predmetni stan bračna stečevina i da se u vezi s tom nekretninom vodi spor između tužitelja i tuženice kao i da je taj spor zabilježen u zemljišnoj knjizi 12 Na temelju ovakvog činjeničnog supstrata sudovi su odbili glavni tužbeni zahtjev zbog toga što su ocijenili da za prihvaćanje tog zahtjeva nisu ostvarene pretpostavke iz članka 66 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 29 18 dalje ZOO jer tužitelj nije dokazao postojanje svoje novčane tražbine budući da njegov zahtjev za utvrđenje bračne stečevine ne predstavlja novčani već nenovčani zahtjev Osim toga glavni je tužbeni zahtjev odbijen i zbog toga što su sudovi ocijenili da tužitelj nije ni predložio a kamoli dokazao da mu je kao vjerovniku nanesena šteta time što svoju tražbinu neće uspjeti naplatiti iz druge imovine tuženice 14 Pravilno su sudovi zaključili da u primjeni odredbe članka 66 ZOO glede vrste tražbine za koju se može pobijati dužnikova pravna radnja ZOO daje pravo pobijanja samo onom vjerovniku čija je tražbina novčana To proizlazi iz tekstualne interpretacije odredbe članka 66 stavka 1 ZOO prema kojoj vjerovnikova tražbina treba biti dospjela za isplatu a to je slučaj kad se potražuje neki novčani iznos a ne nenovčano činjenje ili propuštanje To se potvrđuje i stavkom 2 članka 66 ZOO prema kojem se smatra da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine pri čemu pod dovoljnim sredstvima treba razumjeti samo novčana sredstva 18 Neutemeljeno revident ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu