Pravo zadržanja


Predmet: Kako se nesporno radilo o ugovoru o ostavi tada tuženica nije imala pravo pridržaja jer je obveza ostavoprimca da stvar koju primi od ostavioca čuva i da je vrati kad je ovaj bude zatražio a tuženica nije ni tvrdila da je imala mogućnost raspolaganja na stvarima koje je nakon poziva da ih preda zadržala.

Broj presude: 5 Gž-1257/2020-2, od 5. siječnja 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud

Treba reći da ugovor o ostavi može pravovaljano sklopiti u svoje ime i osoba koja nij vlasnik stvari i ostavoprimac je dužan vratiti stvar njoj izuzev ako bi doznao da je stvar ukradena sklapanjem takvog ugovora nastaje obveznopravni odnos koji djeluje između ugovornih strana a trećih osoba se to ne tiče time nije isključeno pravo vlasnika da zahtijeva da mu se preda posjed stvari u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 dalje ZVDSP u kojoj parnici pak vrijede druga pravila o teretu dokaza Dakle riječ je u ovoj parnici o obvezno pravnom odnosu stranaka nastalim ugovorom o ostavi pa se glede vraćanja primjenjuje odredba čl 731 Zakona o obveznim odnosima Nar nov br ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu