Predaja u posjed


Predmet: Objekt prava vlasništva je pojedinačno određena stvar.

Broj presude: Gž-981/2020-2, od 3. ožujka 2021., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Zadru

Po mišljenju ovog suda tužitelj kao jedan od suvlasnika nekretnine odnosno vlasnika posebnog dijela nekretnine ovlašten je prema odredbi čl 37 st 6 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 152 14 81 15 94 17 dalje ZV glede svog idealnog dijela stavljati svakome pa i svojim suvlasnicima sve zahtjeve koji proizlaze iz njegova prava vlasništvu U konkretnom slučaju to znači da tužitelj kao jedan od suvlasnika sporne nekretnine ima pravo prema tuženiku kao drugom suvlasniku postavljati zahtjev da mu tuženik preda u suposjed predmetno dvorište te preda ključeve ulaznih vrata u to dvorište Prema odredbi čl 66 st 1 ZVDSP vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine etažno vlasništvo proizlazi i ostaje neodvojivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom idealnim dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno Iz toga slijedi da je vlasnik posebnog dijela nekretnine ujedno i ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu