Predaja u suposjed


Predmet: Tužiteljice kao suvlasnice nekretnine koja je predmet predaje u suposjed su bile obvezne u tijeku postupka dostaviti ovlaštenje od ostalih suvlasnika za predaju u posjed predmetne nekretnine ili postaviti tužbeni zahtjev na način da se osim njima nekretnina preda u suposjed i drugim suvlasnicima.

Broj presude: Gž-1880/2020-2, od 26. svibnja 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Odredbom čl 161 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 152 14 81 18 94 17 dalje ZV propisano je da vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari U čl 46 st 2 ZV a propisano je da svaki suvlasnik glede cijele stvari ima pravo postavljati protiv svakoga one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari s tim da predaju cijele stvari u posjed može od trećega zahtijevati samo prema obveznopravnim pravilima o nedjeljivim obvezama Članak 64 st 2 Zakona o obveznim odnosima Nar nov br 35 05 41 08 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu