RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prekid rada i naknada plaće

Predmet: Prekid rada podrazumijeva zastoj u odvijanju procesa rada koji može biti posljedica krivnje poslodavca ili pak razloga više sile na koje poslodavac ne može utjecati. S obzirom na to da poslodavac u cijelosti snosi sve riziku poslovanja, dužan je radniku isplatiti naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo ili krivnjom poslodavca ili zbog razloga više sile.

Broj presude: Revr 828/16-2, od 8. studenoga 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prekid rada podrazumijeva zastoj u odvijanju procesa rada koji može biti posljedica krivnje poslodavca ili pak razloga više sile na koje poslodavac ne može utjecati. S obzirom na to da poslodavac u cijelosti snosi sve riziku poslovanja, dužan je radniku isplatiti naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo ili krivnjom poslodavca ili zbog razloga više sile. Dakle, nižestupanjski sudovi pogrešno tumače odredbu članka 85. stavak 3. ZR-a kada smatraju da tužiteljicama u konkretnom slučaju ne pripada pravo na naknadu plaće, jer je takav zaključak, prema shvaćanju ovog revizijskog suda (odluke poslovni broj Revr-189/13 i Revr-661/13), suprotan citiranoj sasvim jasnoj i nedvosmislenoj zakonskoj odredbi.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)