Pretpostavke za ostvarenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka


Predmet: Ako prijedlog za pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ne sadrži sve isprave sud će sukladno odredbi čl. 109. ZPP-a u svezi s čl. 99. st. 2. ZZK, pozvati predlagatelja na dopunu prijedloga.

Broj presude: Gž Zk-32/2023-2, od 20. veljače 2023. , od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Rješenjem zemljišnoknjižnog suda odbijen je prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka uz obrazloženje da predlagatelji nisu priložili niti jednu ispravu kojom čine vjerojatnim da im pripada pravo suvlasništva predmetne nekretnine i to u odnosu na one osobe koje su u zemljišnoj knjizi u času podnošenja prijedloga za upis upisane kao njezini suvlasnici već je ključni argument predlagatelja posjedovanje predmetne nekretnine a što ukazuje upravo na stjecanje prava vlasništva dosjelošću a u zemljišnoknjižnom postupku kroz pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak se ne može utvrđivati je li pravo vlasništva stečeno dosjelošću već to utvrđuje sud u parničnom postupku Odlukom Županijskog suda u Varaždinu ukinuta je odluka zemljišnoknjižnog suda i predmet je vraćen na ponovni postupak Naime imajući u vidu da se sukladno odredbi čl 208 st 1 ZZK a pojedinačni ispravni postupak provodi kad postoji opravdan razlog a on postoji sukladno st 3 navedenog članka kad je nekom ispravom učinjeno vjerojatnim da nekoj osobi pripada pravo koje nije u njenu korist upisano i zbog čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise a radi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu