Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2020, str. 66
Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Jedan od bitnih zahtjeva financijskog izvještavanja je da knjigovodstvene vrijednosti imovine koje se objavljuju u financijskim izvještajima ne bi ...

rrif - 2.2012, str. 175
MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASC je u lipnju 1998 objavio MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine Njime su zamijenjene odredbe o procjeni nadoknadivosti imovine i ...

rrif - 12.2011, str. 30
Računovodstvo smanjenja vrijednosti imovine
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.

Smanjenje vrijednosti imovine trgovačkog društva provodi se u skladu s određenim informacijama i procjenama o pokazateljima koji indiciraju smanjenje vrijednosti ...

rrif - 7.2010, str. 36
Što donose nove izmjene i dopune MSFI i njihovih tumačenja
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U Nar nov br 65 10 objavljene su nove izmjene i dopune Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja dalje MSFI i tumačenja ...

rrif - 4.2008, str. 46
Smanjenje vrijednosti imovine
Autor: Dr. sc. Zoran TODOROVIĆ

U članku se obrađuju pitanja primjene MRS a 36 Smanjenje vrijednosti imovine Prvi problem koji se kod ove procjene pojavljuje ...

rrif - 8.2007, str. 83
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.

U časopisu RRiF br 7 07 objavili smo prvi dio članka o reviziji utvrđivanja fer vrijednosti za dio imovine U ...