Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2022, str. 143
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza utvrđena je obveza i način izvješćivanja poreznih obveznika Poreznoj upravi o prekograničnim ...

rrif - 2.2022, str. 139
Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Predaja statističkog izvješća o dospjelim a nenaplaćenim računima i dalje je obvezna Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani ...

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2022, str. 76
IX.ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA
Autor:

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2022, str. 48
VI.IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD
Autor:

1. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

2. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

Vijesti
Sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Petak, 21.01.2022.

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva se moraju sastaviti i predati u rokovima koji su uobičajeni za svaku od skupina ...

Vijesti
Ministarstvo financija namjerava skratiti rokove predaje financijski i poreznih izvješća za 2021. godinu
Srijeda, 12.01.2022.

I ove godine ponavlja se ista priča kao i prošle u vezi predaje financijskih i poreznih izvješća Još uvijek nije ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...

PrGO - 1.2022, str. 3
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja Svrha i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja Predaja prijave poreza na dobitak ...

Pror - 1.2022, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2021 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 12.2021, str. 247
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane ...

rrif - 12.2021, str. 202
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednici mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisani u registar obveznika ...

Nepr - 12.2021, str. 56
Vremenik za neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Ovdje se daje sažetak nekih bitnih aktivnosti koje za neprofitne organizacije nisu svakodnevne s navođenjem krajnjeg roka do kojeg se ...

Pror - 12.2021, str. 37
Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, u praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Okvirnim sporazumom smatra se onaj koji je sklopljen između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija ...

Pror - 12.2021, str. 3
Obveza popisa imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK

Prema posebnim popisima iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika osobe koje im pripadaju trebaju krajem godine popisati imovinu i ...

Vijesti
Godišnji popis (inventura)
Utorak, 30.11.2021.

Poduzetnici su obvezni barem jednom godišnje s krajem poslovne godine provesti popis imovine i obveza inventuru i knjigovodstveno stanje uskladiti ...

Mišljenja
Zaduženje kamata po ispravcima JOPPD obrazaca i primjenu članka 12.b Općeg poreznog zakona
Petak, 26.11.2021, 410-01/21-01/1773

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Neisplata otpremnine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

U idealnom svijetu radnici svoje pravo na isplatu otpremnine ostvaruju po dospijeću iste Međutim u praksi postoje situacije u kojima ...

rrif - 11.2021, str. 171
Rokovi ispunjenja i ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ispunjenje novčanih obveza iznimno je aktualno i važno u gotovo svakodnevnoj praksi Bitno je istaknuti da su zakonom propisani rokovi ...

rrif - 11.2021, str. 132
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza Nar nov br 115 16 121 19 predviđena je obveza država na automatsku ...

rrif - 11.2021, str. 94
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica na praktičnom primjeru objašnjava koje su obveze poslodavca kada radniku ne isplati otpremninu ili je samo djelomično isplati po ...

rrif - 11.2021, str. 56
Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske obveznici su predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja
Četvrtak, 07.10.2021.

Za razdoblje siječanj rujan 2021 objavljena je uputa za sastavljanje financijskih izvještaja S obzirom na to da se za razdoblje ...

Snimka webinara
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS, trajanje 85 min
Srijeda, 06.10.2021.

Autor: I.P.

rrif - 10.2021, str. 162
Carinska deklaracija
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvođenjem Carinskog zakonika Unije uz ostale novosti koji je on donio dodatno su izmijenjene i vrste carinskih deklaracija način podnošenja ...

Vijesti
Financijski planovi u obuhvatu državnog proračuna
Petak, 10.09.2021.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove za 2022 godinu odnosno za 2023 2024 godinu Prvi ...

rrif - 9.2021, str. 75
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Događa se da radnici koji su prijavljeni u obvezna osiguranja kod poslodavca iz neopravdanih razloga ne dolaze na posao nekoliko ...

Pror - 9.2021, str. 3
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za treće tromjesečje 2021. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Osobe koje su obveznici primjene računovodstva u javnom području tzv proračunskog računovodstva imaju učestalu tromjesečnu obvezu sastavljanja financijskih izvještaja tijekom ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

rrif - 7.2021, str. 152
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U svibnju ove godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Nar ...

pip - 7.2021, str. 48
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište statusnih promjena odnosno pripajanja spajanja i podjele društva kapitala te definira računovodstvene radnje koje ...

pip - 7.2021, str. 7
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U svibnju ove godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe ...

Pror - 7.2021, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Pred nama je novi rok za obračun u sustavu proračunskog računovodstva i obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja Rokovi predaje ...

Vijesti
Sadržaj ugovora o radu
Utorak, 29.06.2021.

Koje podatke mora sadržavati ugovor o radu Svaki ugovor o radu mora sadržavati podatke o poslodavcu i radniku te njihovu ...

Vijesti
Prekršaji zbog nepredaje GFI-ja
Ponedjeljak, 21.06.2021.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

Vijesti
Čuvanje poslovne dokumentacije
Petak, 18.06.2021.

Poslovnu dokumentaciju ne čini samo računovodstvena dokumentacije pa stoga nisu jedinstveni ni rokovi njezina čuvanja Koji propisi uređuju rokove čuvanja ...

Snimka webinara
Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a, trajanje 130 min
Petak, 11.06.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

rrif - 6.2021, str. 77
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

rrif - 6.2021, str. 49
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Više različitih propisa uređuju rokove čuvanja poslovne dokumentacije koja s motrišta različitih propisa ima i različita obilježja pa tako jedan ...

Vijesti
Skraćeni rokovi za predaju PD obrasca
Utorak, 25.05.2021.

Kod statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD najkasnije 30 dana nakon ...

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust, trajanje 190 min
Srijeda, 05.05.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Izborna promidžba
Utorak, 04.05.2021.

S obzirom na to da su u tijeku lokalni izbori koji završavanju danom održavanja izbora 16 svibnja 2021 mnogi se ...

rrif - 5.2021, str. 175
Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Pravne osobe poslodavci obvezno prijavljuju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje početak poslovanja kako bi im se omogućila prijava njihovih radnika ...

pip - 5.2021, str. 83
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Hijerarhija izvora međunarodnog prava
 2. Incoterms
 3. Sudski rokovi
 4. Diplomatske privilegije

pip - 5.2021, str. 38
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga i utvrđivanju obveze PDV a ...

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 270 min
Utorak, 27.04.2021.

Autor: I.P.