Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2020, str. 142
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U članku su obrađene novosti koje donosi Zakon o vodnim uslugama koji je stupio na snagu u 2019 godini ...

rrif - 3.2020, str. 190
Fiksna naknada u cijeni komunalnog otpada
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Kalkulacija cijene odvoza i zbrinjavanje komunalnog otpada našla se pred Ustavnim sudom Sporni dio je fiksna naknada koju onečišćivač ...

pip - 10.2019, str. 8
Uslužna područja vodnih usluga
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

U ovome članku autorica na cjelovit i zanimljiv način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz uslužna područja vodnih usluga ...

pip - 5.2019, str. 25
Cijena vodnih usluga prema prijedlogu Zakona
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

U postupku je donošenje novog Zakona o vodnim uslugama kojim se na bitno drukčiji način određuje cijena vodene usluge Ta ...