Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga
Stranica:
142.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      U članku su obrađene novosti koje donosi Zakon o vodnim uslugama, koji je stupio na snagu u 2019. godini, u djelu koji se odnosi na obveze revizije financijskih izvještaja prema čl. 36. i 107. tog Zakona. U članku je objašnjeno na koji način revizor koji prihvati angažman revizije isporučitelja vodnih usluga izvještava vlasnike društva i Vijeće za vodne usluge.

1. Uvod
2. Zakon o vodnim uslugama
3. Izmjene i dopune Smjernice 6 Revizorske komore
4. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #KomunalnaDruštva, #Revizija, #ZakonOVodnimUslugama