Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 209
In memoriam

rrif - 5.2024, str. 208
Stručne informacije

rrif - 5.2024, str. 204
Novi propisi

rrif - 5.2024, str. 200
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Mineralne sirovine Školske sheme Središnji registar državne imovine Šume Knjižnice Muzeji Arhivsko gradivo Sprječavanje sukoba interesa Lobiranje Plaće Visoko ...

rrif - 5.2024, str. 192
Obvezni razlozi isključenja gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Kristina RIHTAR , dipl. iur.

U sustavu javne nabave propisani su obvezni a u određenim okolnostima dopušteni su dragovoljni razlozi isključenja gospodarskih subjekata Obvezni razlozi ...

rrif - 5.2024, str. 184
Obračun plaća u sektoru zdravstva
Autori: Dr. sc. Domagoj DODIG , dipl. oec.
Kristina PEK , mag. admin. publ., univ. spec. admin. sanit.

S obzirom na to da su nastale značajne promjene u obračunu plaća u zdravstvenim ustanovama a sve u skladu s ...

rrif - 5.2024, str. 177
Novi sustav plaća u državnoj službi
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

Reforma sustava plaća u državnoj službi u završnoj je fazi a rezultirala je nizom novih propisa kojima se uređuje novi ...

rrif - 5.2024, str. 171
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U sustavu sporta sudjeluju i sportaši kao jedna od posebno navedenih osoba Njih se ne može izjednačiti ni u pravima ...

rrif - 5.2024, str. 167
Praktična pitanja koja se odnose na skupštinu društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unesena je određena novost u institut skupštine društva s ograničenom odgovornošću ...

rrif - 5.2024, str. 160
Predujam u praksi obveznih odnosa
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja predujma bitna za aktualnu praksu Predujam može imati niz svojstava značenja i funkcija što ...

rrif - 5.2024, str. 154
Pravo na rad s polovinom punoga radnog vremena
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Korištenje prava na rad s polovinom punoga radnog vremena uređeno je u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora te obveznoga zdravstvenog ...

rrif - 5.2024, str. 146
Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Prijava radnika u radni odnos koji je osnova osiguranja prijava u osiguranja obrtnika i ostalih samostalnih osiguranika te promjene u ...

rrif - 5.2024, str. 144
Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu izaslanog radnika
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur., Master of European Social Security

Kada izaslani radnik doživi ozljedu na radu u inozemstvu postavlja se pitanje što točno radnik i poslodavac moraju poduzeti kako ...

rrif - 5.2024, str. 141
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Dana 14 ožujka o g stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu ...

rrif - 5.2024, str. 137
Nova Odluka HOK-a o dopuštenim manjkovima u ugostiteljstvu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Skupština Hrvatske obrtničke komore dalje HOK donijela je novu Odluku o dopuštenoj visini kala rastepa kvara i loma u ugostiteljstvu ...

rrif - 5.2024, str. 130
Napojnice kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Napojnica predstavlja primitak primljen od trećih osoba kao nagrada za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod obrtnika Napojnice se ...

rrif - 5.2024, str. 128
Posebni porez na trgovinu i bezalkoholna pića
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Francuska poziva na favoriziranje europskih proizvođača u javnim nabavama U EK stigla pritužba na mađarski posebni porez na trgovinu ...

rrif - 5.2024, str. 121
Izmjene Smjernica OECD-a za transferne cijene
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju dodatak Poglavlju IV Smjernica OECD a za transferne cijene koji čini Izvješće OECD a o ...

rrif - 5.2024, str. 114
Porezni položaj složene transakcije – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi odluke i stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem složenih transakcija u slučaju davanja ...

rrif - 5.2024, str. 108
Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovome članku autorica objašnjava primjenu carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU a budući da taj postupak porezni ...

rrif - 5.2024, str. 101
Oporezivanje usluga na pokretnim dobrima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Kada uslugu na pokretnim dobrima obavi hrvatski porezni obveznik drugom hrvatskom poreznom obvezniku riječ je o prometu koji je oporeziv ...

rrif - 5.2024, str. 90
Vodič za popunjavanje Obrasca PDV
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 10 23 pisali smo o poreznim evidencijama u području PDV a Bio je to kratki vodič ...

rrif - 5.2024, str. 81
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 5.2024, str. 72
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Događa se da radnici koji su prijavljeni u obvezna osiguranja kod poslodavca zbog neopravdanih razloga ne dolaze na posao nekoliko ...

rrif - 5.2024, str. 61
Izjava radnika i uvid u podatke Porezne uprave radi umanjenja mjesečne osnovice
Autor: Jasna PREPELJANIĆ , struč. spec. oec.

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje primjenjuje se na plaće koje se isplaćuju za prosinac 2023 godine ...

rrif - 5.2024, str. 59
Mobilizirani radnici i materijalno pravo radnika
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe neka od primanja mobiliziranih osoba te naknada koja ...

rrif - 5.2024, str. 57
Donacija i ispravak pogreške
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži primljena donacija imovine koja ima obilježje sitnog inventara te ispravak pogrešno iskazanoga klasificiranog rashoda ...

rrif - 5.2024, str. 53
Što donosi Prijedlog novog zakona o računovodstvu
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U članku se daje pregled novosti koje donosi Prijedlog zakona o računovodstvu o kojemu je javno savjetovanje trajalo na portalu ...

rrif - 5.2024, str. 51
Javna objava godišnjih financijskih izvješća za podružnice stranih osnivača
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU a nisu obvezne radi javne objave sastavljati i predavati godišnja financijska ...

rrif - 5.2024, str. 45
Klasifikacija i mjerenje financijskih obveza prema MSFI-ju 9
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.

Većina financijskih obveza mjeri se po amortiziranom trošku Mjerenje amortiziranog troška financijske obveze te raspoređivanje i priznavanje troškova kamata za ...

rrif - 5.2024, str. 37
Nabava i uporaba osobnih automobila nabavne vrijednosti iznad 54.000,00 €
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Osobne automobile koji se nalaze u dugotrajnoj imovini poduzetnika dijelimo prema vrijednosti na one do 54 000 00 i one ...

rrif - 5.2024, str. 31
Računovodstveno i porezno motrište reprezentacije u ugostiteljstvu
Autor: Dr. sc. Frano PLIŠIĆ , ovl. rač. i ovl. rač. forenz.

Reprezentacija u ugostiteljskoj djelatnosti predstavlja čest trošak još učestaliji nego što je to slučaj u drugim djelatnostima Razlog tome je ...

rrif - 5.2024, str. 24
Priznavanje poreza i knjiženje dobitka stalne poslovne jedinice u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

U ovom članku razmatramo pitanje knjiženja prihoda na koje se u inozemstvu plaća porez na dobitak od poslovanja poslovne jedinice ...

rrif - 5.2024, str. 17
Računovodstvo osnivanja i poslovanja j.d.o.o.-a
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Obavljanje djelatnosti tako da se osnuje jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ima brojne prednosti ali i nedostatke Osnovne prednosti su ...

rrif - 5.2024, str. 15
Uvodnik - Ulog za budućnost
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 26.04.2024.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2024 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Ulog za ...

rrif - 4.2024, str. 197
Stručne informacije

rrif - 4.2024, str. 195
Novi propisi

rrif - 4.2024, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

rrif - 4.2024, str. 190
Proračunski tromjesečni financijski izvještaji za prvi kvartal 2024. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno Prvi nastupajući rok za predaju ...

rrif - 4.2024, str. 184
Novi kolektivni ugovor za javne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Objavljen je Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama Osim malo promijenjenog naziva u odnosu na onaj kolektivni ugovor ...

rrif - 4.2024, str. 182
Promjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

U paketu promjena koje se provode od 1 ožujka 2024 godine u području plaća u javnom području uključivo i onom ...

rrif - 4.2024, str. 178
Umjetna inteligencija u području potrošačkih prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U članku se opisuju neke značajke planirane regulacije umjetne inteligencije na potrošače u Europskoj uniji Europska komisija potiče subjekte koji ...

rrif - 4.2024, str. 175
Izmjene Stečajnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ožujka 2024 godine donesene su treće izmjene i dopune Stečajnog zakona prouzročene potrebom za izmjenama toga zakona vezanom za ...

rrif - 4.2024, str. 169
Praktična pitanja zastoja i prekida zastare
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

S obzirom na široku rasprostranjenost zastare u našoj aktualnoj praksi autor u ovome članku na jezgrovit i zanimljiv način s ...

rrif - 4.2024, str. 160
Plaće u graditeljstvu od 1. travnja 2024. godine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Zadnjim sedmim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji je sklopljen još 2015 godine promijenjene su osnovne plaće u ...

rrif - 4.2024, str. 153
Novosti u pravu na doplatak za djecu u 2024. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dalje HZMO ...

rrif - 4.2024, str. 146
Aktualnosti u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Neki su iznajmljivači već proteklih godina izgubili pravo isticati zvjezdice na svojim objektima I ove godine zbog podizanja razine kvalitete ...

rrif - 4.2024, str. 137
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

U sustavu izvješćivanja Hrvatske narodne banke u dijelu koji se odnosi na kreditne i depozitne poslove tijekom 2023 godine nisu ...