Prijenos poreznog gubitka

Datum: 16.08.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/10-01/1624
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika "E&Y" d.o.o., u svezi priznavanja prava na prijenos poreznog gubitka u slučaju promjene strukture vlasništva poreznog obveznika za više od 50 %. U upitu je postavljeno pitanje, da li će porezni obveznik koji već dvije godine kontinuirano obavlja registriranu djelatnost ostvariti pravo na prijenos poreznog gubitka ako se tijekom poreznog razdoblja struktura vlasništva poreznog obveznika promjeni za 100 % u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja pri čemu neće doći do promjene djelatnosti. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

Odredbama članka 17. stavcima 5., 6., i 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) propisano je da pravnom sljedniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka: 1. ako pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili 2. ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika. Za iznos iskorištenoga poreznoga gubitka, pravni sljednik je dužan uvećati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je prestalo pravo na prijenos poreznoga gubitka sukladno stavku 5. toga članka Stavci 5. i 6. navedenog članka primjenjuju se i u slučaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja.

Prema navedenom, uvjeti propisani člankom 17. stavkom 5. Zakona o porezu na dobit, kojima se ograničava pravo na prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjena primjenjuju se i u slučaju kada se struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva poreznog obveznika na početku poreznog razdoblja. Stoga pravo na prijenos poreznog gubitka prestaje i poreznom obvezniku kojemu se struktura vlasništva tijekom poreznog razdoblja promijeni za više od 50 % u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja, ako porezni obveznik već dva porezna razdoblje prije promjene vlasništva ne obavlja djelatnost ili ako tijekom dva porezna razdoblja nakon promjene vlasništva bitno promijeni djelatnost.

Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju, poreznom obvezniku ne prestaje pravo na prijenos poreznog gubitka ako se tijekom poreznog razdoblja struktura vlasništva promjeni i za 100 % u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja, međutim uz uvjet da tijekom dva porezna razdoblja nakon promjene vlasništva ne dođe do bitne promjene djelatnosti te da je porezni obveznik dva porezna razdoblja prije promjene vlasništva obavljao djelatnost.

Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

Povratak na mišljenja