Primjena materijalnog prava


Predmet: Time što je u odnosu na ranijeg prvotuženika odbačena tužba zbog nenadležnosti hrvatskog suda za postupanje, jer je ugovorena nadležnost austrijskog suda, ne znači da obveza glavnog dužnika ne postoji.

Broj presude: Rev 4206/2019-2, od 22. listopada 2019., od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju nije sporno da je tužitelj davatelj leasinga trgovačko društvo D d o o R korisnik leasinga a tuženik D M jamac platac sve na temelju ugovora o leasingu od 11 kolovoza 2004 odnosno izjave o jamstvu Isto tako nije sporno da je u odnosu na prvotuženika trgovačko društvo D d o o R tužba pravomoćno odbačena jer je utvrđeno da je Ugovorom o leasingu ugovorena nadležnost austrijskog suda rješenje revizijskog suda u predmetu Revt 214 13 2 od 1 veljače 2017 Međutim u odnosu na tuženika D M ranije odluka drugostupanjskog suda je bila ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak Naime u rješenju Revt 214 13 je bilo utvrđeno da tuženik D M nije bio ugovorna strana Ugovora o leasingu već je isti jedino po tom ugovoru jamac slijedom čega se isti nije niti mogao vezati sporazumom o nadležnosti stranog suda Navedeno shvaćanje prihvaćeno je od strane drugostupanjskog suda u ponovljenom postupku te je tuženik obvezan na plaćanje dužnog iznosa kako je to navedeno u izreci drugostupanjske presude U reviziji tuženik ističe prigovor pogrešne primjene materijalnog prava Naime ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu