Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO

Datum: 15.06.2021, Utorak
Klasa: 410-01/21-01/603
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika u kojem isti traži pojašnjenje je li obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) koje se bavi prodajom maslinovog ulja, dobivenog od svojih maslina, ali prerađenog u tuđem objektu, obvezno upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO) neovisno o iznosu ostvarenih primitaka, odnosno odnosi li se na iste limit ostvarenih primitaka u iznosu od 80.500,00 kn. Odgovaramo u nastavku.

Člankom 29. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon) propisano je što se smatra samostalnom djelatnošću, a između ostalih, u samostalne djelatnosti ubrajamo i djelatnost poljoprivrede i šumarstva koja obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Člankom 87. Zakona propisano je da su radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici, odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u Registar poreznih obveznika (RPO) podnosi se za dohodak od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 29. Zakona. Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka.

Obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao važne strateške grane gospodarstva u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20 i 127/20, dalje u tekstu: Zakon o poljoprivredi) te u smislu tog Zakona poljoprivredna djelatnost obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva i stočarstva te proizvoda prvog stupnja njihove prerade, čiji je popis objavljen u Dodatku I. i sastavni je dio Zakona o poljoprivredi. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (NKD 2007) skupinu 01.2 čini uzgoj višegodišnjih usjeva (u ovom slučaju maslina).

Člankom 3. stavkom 1. točkom h) Zakona o poljoprivredi definirana je prerada poljoprivrednih proizvoda kao svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su prijeko potrebne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine br. 29/18 i 32/19) primjenjuje se na fizičke osobe koje u organizacijskom obliku OPG-a obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske. Istim Zakonom propisani su uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na OPG-u kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a.

Pravilnikom o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine br. 62/2019) propisano je da dopunsku djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda u ulja, biljne ili životinjske masti, proizvodnje prehrambenih proizvoda te pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda OPG mora obavljati u objektima registriranim i/ili odobrenim u skladu s posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost (članak 12. stavak 2. Pravilnika o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).​

Nadalje, člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 29.4.2004.) definirani su slijedeći pojmovi:

- primarni proizvodi, odnosno proizvodi primarne proizvodnje, uključujući proizvode tla, stočarstva, lova i ribolova

- prerada, znači svako djelovanje koje bitno mijenja početni proizvod te uključuje zagrijavanje, dimljenje, soljenje, dozrijevanje, sušenje, mariniranje, ekstrahiranje, prešanje ili kombinaciju tih procesa

- neprerađeni proizvodi, znači hrana koja nije bila podvrgnuta preradi, uključujući proizvode koji su podijeljeni, razdvojeni, odrezani, razrezani na kriške, očišćeni od kostiju, kosani, oguljeni, usitnjeni, isjeckani, očišćeni, narezani, oljušteni, samljeveni, rashlađeni, zamrznuti, duboko zamrznuti ili odmrznuti

- prerađeni proizvodi, znači hrana koja nastaje preradom neprerađenih proizvoda. Ti proizvodi mogu sadržavati sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili kako bi im dali posebne značajke.

Iz navedenoga proizlazi da su neprerađeni proizvodi oni koji nisu bili podvrgnuti preradi, ali mogu biti podijeljeni, razdvojeni, odrezani, razrezani na kriške, isjeckani, očišćeni, i dr. Dok se za prerađene proizvode, preradom smatra svako djelovanje koje bitno mijenja početni proizvod te uključuje pojedine procese obrade za dobivanje takovih proizvoda, kao što su zagrijavanje, dimljenje, soljenje, prešanje i dr., odnosno, isti mogu sadržavati sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili kako bi im dali određene značajke.

Sukladno naprijed navedenim odredbama može se zaključiti da je obveza upisa fizičke osobe koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva (OPG-a) u RPO, kojom postaje obveznik poreza na dohodak propisana za:

1. fizičke osobe koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te prodaju proizvode u neprerađenom stanju čiji su ostvareni godišnji primici viši od 80.500,00 kn ili su obveznici PDV-a,

2. fizičke osobe koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te prodaju proizvode u prerađenom stanju odnosno od obavljanja posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti ili obavljaju dopunsku djelatnost uz OPG, bez obzira na visinu primitaka.

U slučaju iz upita, budući da se radi o prodaji prerađenog proizvoda (maslinovog ulja), porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a koja obuhvaća prodaju odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u prerađenom stanju, su se dužni upisati u RPO, te postati obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak po toj osnovi bez obzira na visinu ostvarenog godišnjeg primitka.

Povratak na mišljenja