Provedba postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora / stanje zemljišne knjige


Predmet: Postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora ne može se provesti u situaciji kada je na zemljištu izgrađeno i upisano više objekata, koji nisu predmet postupka povezivanja niti je za njih moguće provesti takav postupak, a u pogledu kojih nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.

Broj presude: Gž Zk-14/2022-2, od 6. travnja 2023. , od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Puli

da bi se proveo postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora na zemljištu na kojem je sagrađeno više objekata koji su opisani kao zemljišnoknjižna tijela a prema prijavnom listu bi trebala biti brisana i upisana na predmetnoj čestici kao jedno zk tijelo potrebno je da su ispunjene pretpostavke za predložene upise i u pogledu svih tih zemljišnoknjižnih tijela Zaključno neosnovano se u prigovoru predlaže da se podredno na temelju odredbe čl 30 Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine etažnog vlasništva Narodne novine 121 13 i 61 18 dalje Pravilnik u knjigu položenih ugovora upišu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu