RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Luka spasa - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 1.2013, str. 17

Još nešto o fiskalizaciji

rrif - 1.2013, str. 18

Elementi računa i interni akt za potrebe fiskalizacije

rrif - 1.2013, str. 26

Uvođenje blagajničkog maksimuma

rrif - 1.2013, str. 31

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

rrif - 1.2013, str. 36

Komentar najnovijih izmjena Općeg poreznog zakona

rrif - 1.2013, str. 37

Još jedna porezna akrobacija – nema zastare

rrif - 1.2013, str. 41

Primjena stopa PDV-a od 5% i 10% od 1. siječnja 2013.

rrif - 1.2013, str. 43

Novosti u postupku predstečajne nagodbe - Uredba

rrif - 1.2013, str. 48

Neke mjere iz plana financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

rrif - 1.2013, str. 56

Izrada financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2012. (obveznika poreza na dobitak)

rrif - 1.2013, str. 61

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2012.

rrif - 1.2013, str. 62

II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2012.

rrif - 1.2013, str. 69

III. Godišnji obračun amortizacije za 2012.

rrif - 1.2013, str. 91

IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika

rrif - 1.2013, str. 104

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.

rrif - 1.2013, str. 107

VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2012.

rrif - 1.2013, str. 125

VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)

rrif - 1.2013, str. 142

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2013, str. 189

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2013, str. 193

X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2013, str. 199

XI. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2013, str. 202

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine kod proračunskih osoba

rrif - 1.2013, str. 212

Leasing

rrif - 1.2013, str. 214

Plaće i doprinosi u 2013.

rrif - 1.2013, str. 217

Isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 1.2013, str. 229

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2012.

rrif - 1.2013, str. 248

Konačni obračun PDV-a za 2012. kod korisnika proračuna i u neprofitnim organizacijama

rrif - 1.2013, str. 256

Godišnja izvješća i obveze za 2012. za posebne poreze i trošarine

rrif - 1.2013, str. 275

Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije

rrif - 1.2013, str. 287

Donošenje proračuna EU za razdoblje 2014. - 2020.

rrif - 1.2013, str. 289

Europski propisi o porezima i prekograničnim sporovima

rrif - 1.2013, str. 291

Novosti u platnom prometu 2013.

rrif - 1.2013, str. 293

Pravo na dječji doplatak u 2013.

rrif - 1.2013, str. 295

Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa

rrif - 1.2013, str. 302

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.

rrif - 1.2013, str. 304

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2013, str. 309

Novi propisi

rrif - 1.2013, str. 318

Stručne informacije

rrif - 1.2013, str. 323
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)