RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Šteta koju radnik uzrokuje trećoj osobi

Predmet: U konkretnom slučaju za štetu koju zaposleni u radu i u vezi s radom nanese trećoj osobi odgovora poduzeće u kojem je zaposlenik radio u trenutku uzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposlenik u daljnjim okolnostima postupanja postupao onako kako je trebao.

Broj presude: Gž-1198/2018-2, od 25. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odgovornost tuženika se presumira, zbog čega dolazi do primjene odredbi članka 154. stavak 1. ZOO-a iz koje proizlazi da onaj koji drugome uzrokuje štetu dužan je naknaditi ako ne dokaze da je štete nastala bez njegove krivnje. Da bi tuženik uspio u konkretnom parničnom postupku isti je bio dužan dokazati da šteta koja je nastala tužiteljima nije nastalakrivnjom njegovih djelatnika, odnosno da je on poduzeo sve što je trebao da do štete ne dođe u predmetnom događaju.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)