Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću


Predmet: Kada su ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dijela nekretnine dosjelošću, ne može se tražiti utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenom omjeru u odnosu na cijelu nekretninu.

Broj presude: Gž-24/2019-2, od 10. rujna 2020., od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

Predmet ove parnice je zahtjev tužitelja za utvrđenje prava suvlasništva stečenog dosjelošću na 3098 4464 dijela nekretnine koja se nalazi na zkč k o G kod čega nije bilo sporno da su tužitelji kao kupci s M H kao prodavateljem sklopili kupoprodajni ugovor 1980 te da su predmet kupoprodaje bile i čestice dok je bilo sporno jesu li tužitelji mogli na tim nekretninama u suvlasništvu tuženika dosjelošću steći pravo suvlasništva Budući da iz sadržaja čl VIII tog Ugovora jasno proizlazi da M H prodaje tužiteljima i dijelove čestica na kojima je upisano vlasništvo i posjed trećih osoba to taj Ugovor nikako ne može predstavljati valjanu pravnu osnovu za zakonitost posjeda spornih nekretnina pa iz tog razloga tužitelji nisu niti mogli upisati suvlasništvo na spornim dijelovima nekretnina osim na dijelu M H jer je na ostalim dijelovima upisano suvlasništvo tuženika Prvostupanjski sud zaključuje da se posjed tužitelja na spornim nekretninama ne zasniva na valjanoj pravnoj osnovi jer na temelju ugovora sklopljenim s M H tužitelji nisu mogli steći pravo vlasništva ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu