Stjecanje vlasništva – pošten posjed


Predmet: Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da tužitelji nisu bili savjesni graditelji jer su znali da ta nekretnina nije bila predmet kupoprodaje i da je grade na tuđem, a slijedom toga nisu ni pošteni posjednici nekretnine, pa nisu mogli steći pravo vlasništva.

Broj presude: 2 Gž-114/2020-2, od 10. ožujka 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Prema odredbi članka 154 stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZV ako graditelj nije bio pošten zgrada pripada vlasniku zemljišta i kad nije bez odgode zabranio gradnju no vlasnik zemljišta tada nema pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja Graditelj u tom slučaju je ovlašten uspostaviti prijašnje stanje o svom trošku i uzeti za sebe svoj materijal koji je bio ugradio u zgradu ali ne nakon što protekne rok koji bi po pravomoćnosti odluke suda trebalo dobrovoljno predati u posjed zemljišta za zgradom njezinom vlasniku Za stjecanje prava vlasništva dosjelošću temeljni uvjet je poštenje posjeda članak 159 ZV a i nepošteni posjednik ne može steći pravo vlasništva I ovaj sud prihvaća utvrđenje prvostupanjskog suda da nekretnina oznake čest zem 720 k o O nije bila predmet kupoprodaje Pored razloga koje je naveo prvostupanjski sud ovdje se može dodati da je površina nekretnine oznake čest zem 720 338 m2 dok je površina ostalih nekretnina 719 4 i 719 5 382 m2 pa je nelogično ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu