Stjecanje vlasništva - predaja u posjed


Predmet: Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti jer tužitelj nije nikad stupio u posjed garaže. Činjenica da mu je prodavatelj predao ključeve garaže, samo po sebi, ne može imati značaj predaje u posjed garaže.

Broj presude: Gž-30/2021-2, od 19. veljače 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Karlovcu

Temeljem članka 119 stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 dalje ZV vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjega vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja ako zakonom nije određeno drukčije Prema odredbi članka 120 stavak 1 ZV a vlasništvo na nekretninama na temelju pravnog posla ugovor o prodaji ugovor o darovanju stječe se upisom u zemljišnu knjigu u kojoj je situaciji pravni posao samo pravna osnova titulus za stjecanje prava vlasništva dok je način stjecanja prava vlasništva modus upis u zemljišne knjige slijedom čega je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da deklaratorni tužbeni zahtjev ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu