RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o doživotnom uzdržavanju - zabilježba

Predmet: Zabilježbom postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju ne osniva se prvenstveni red, već se radi o zabilježbi koja djeluje apsolutno i prema svima samo u smislu da se nitko ne može pozivati na to da nije znao za postojanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, niti da mu nisu bili vidljivi odnosi nastali na temelju takvog ugovora.

Broj presude: Gž-146/2020-2, od 21. travnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pri tom valja istaći da sama činjenica da neka osoba zaključi više pravnih poslova s različitim osobama radi stjecanja prava vlasništva za istu nekretninu ne čini te pravne poslove, ili samo neke od njih, pobojnim ili ništavim pravnim poslovima. U takvim slučajevima radi se o valjanim pravnim poslovima radi stjecanja prava vlasništva na istoj nekretnini samo treba odlučiti o jačem pravu osoba koje se pozivaju, na stjecanje prava na temelju pravnog posla primjenom načela savjesnosti i poštenja te načela zabrane zloupotrebe prava.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)