Ugovor o zajmu – dokazivanje


Predmet: Činjenica da punomoćnica tuženika ugovor o zajmu nije potpisala na drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj stranici nije od utjecaja na njegovu valjanost, budući da je za dokazivanje postojanja ugovora o zajmu u parničnom postupku dovoljno da je isti potpisan po strankama (na zadnjoj stranici).

Broj presude: 13 Gž-1236/2020-2, od 20. travnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud

Ugovor o zajmu sklopljen je sukladno odredbi čl 499 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 78 15 i 29 18 dalje ZOO prema kojoj se ugovor o zajmu obvezuje zajmodavac predati zajmoprimcu određeni dio novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće Sud prvog stupnja u postupku je pravilno utvrdio da je prva rata otplate zajma dospjela 14 studenoga 2011 a s osnova otplate zajma uplaćen je iznos od 4 474 00 kn dana 8 prosinca 2011 dakle da je tuženik već sa uplatom prve rate kasnio više od osam dana kao i da osim tog iznosa nije podmirio preostalo dugovanje prema tužitelju slijedom čega je dospio cijeli iznos ukupnog duga sukladno čl 11 Ugovora o zajmu a visina kojega je utvrđena provedenim vještačenjem po vještakinji za računovodstvo i financije B L čiji nalaz i mišljenje je pravilno sud prvog stupnja prihvatio kao stručan objektivan i dan u skladu s pravilima struke U odnosu na navode tuženika prema kojima je ugovorom o najmu ugovoren iznos zajma od 55 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu