Uplatni račun za porez na dobit

Datum: 02.01.2023, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Od 1. siječnja 2023. godine porez na dobit više se ne uplaćuje na račune grada / općine prema sjedištu / prebivalištu poreznog obveznika nego u korist računa Državnog proračuna: HR1210010051863000160.

To proizlazi iz Naputka o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Nar. nov., br. 148/22.) a koji se primjenjuje i u 2023. godini do objave novog Naputka.

Brojčane oznake vrste poreza i podatci koji se upisuju u polje „poziv na broj primatelja“ ostaju isti. Prema tome, u polje „model“ upisuje se broj modela “HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčana oznaka vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Brojčane oznake vrste poreza su sljedeće:

  • 1651 - Porez na dobit,
  • 1660 - Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),
  • 1678 - Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),
  • 1686 - Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 31. Zakona),
  • 1694 - Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),
  • 1791 - Porez na dobit po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača - umjetnika, zabavljača, sportaša (čl. 31. st. 10. Zakona),
  • 1864 - Porez na dobit po odbitku na usluge i ostale oporezive naknade plaćene osobama u državama s popisa Europske unije nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (čl. 31. st. 12. Zakona),
  • 1961 - Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika) i
  • 1970 - Porez na dobit u paušalnom iznosu.

Povratak na vijesti