Utvrđivanje visine naknade štete


Predmet: Suprotno tvrdnji revidentice, pravilno prvostupanjski sud nije visinu naknade štete nastale oštećenjem i otuđenjem pokretnina u stanu utvrdio prema slobodnoj ocjeni, jer u konkretnoj situaciji nije bilo mjesta primjeni navedene odredbe, budući da se je visina štete, bez nerazmjernih poteškoća, mogla utvrditi odgovarajućim vještačenjem.

Broj presude: Rev 431/2019-2, 4. veljače 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 392 a st 1 ZPP u povodu revizije iz čl 382 st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 117 03 88 05 02 07 84 08 96 08 i 123 08 57 11 148 11 i 25 13 dalje ZPP revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u dijelu u kojem se pobija revizijom i samo u granicama razloga određeno navedenih u reviziji U reviziji stranka treba određeno navesti i obrazložiti razloge zbog kojih je podnosi Razlozi koji nisu tako obrazloženi neće se uzeti u obzir čl 386 ZPP Tužiteljica je u reviziji određeno navela da reviziju podnosi zbog pogrešne primjene ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu