Vrijednost predmeta spora


Predmet: U situaciji u kojoj je tužena prigovorila po tužitelju naznačenoj vrijednosti predmeta spora, a sud je o tom prigovoru propustio donijeti odluku do okončanja pripremnog ročišta, odnosno do upuštanja tužene u raspravljanje na prvom ročištu za glavnu raspravu, ima se uzeti da vrijednost predmeta spora predstavlja onaj iznos koji je naznačen u tužbi.Broj presude: Gž-101/2022-2, od 25. kolovoza 2022., od 14.11.2022

Sud: Županijski sud u Osijeku

U ovome predmetu riječ je o vlasničkom sporu u kojem je postavljen nenovčani tužbeni zahtjev O prigovoru tužene nije odlučeno na pripremnom ročištu na kojem je zaključen prethodni postupak niti na ročištu za glavnu raspravu niti je tužena tražila da sud donese odluku o njenom prigovoru Odredbom čl 40 st 2 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 58 93 112 99 88 01 117 03 88 05 02 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 89 14 i 70 19 dalje ZPP propisano je da u slučajevima kada se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu svotu mjerodavna je vrijednost predmeta spora koju je tužitelj naznačio u tužbi Odredbom st 3 čl 40 ZPP propisano je da ako je u slučaju iz st 2 ovoga članka tužitelj vrijednost predmeta spora očito suviše visoko ili suviše nisko naznačio tako da se postavlja pitanje stvarne nadležnosti sastava suda vrste postupka prava na izjavljivanje revizije ovlaštenja na zastupanje ili prava na naknadu troškova postupka da će sud po službenoj dužnosti ili na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu