Zakon o tržištu električne energije

Datum: 14.10.2021, Četvrtak
NN br. 111/2021

Zakonom se propisuju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja integriranog, konkurentnog, fleksibilnog, poštenog i transparentnog tržišta električne energije Republike Hrvatske, kao dijela elektroenergetskog tržišta Europske unije.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tržištu električne energije (Nar. nov., br. 22/13., 95/15., 102/15., 68/18. i 52/19.) i Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (Nar. nov., br. 5/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 22. listopada 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise