Založno pravo na nekretnini


Predmet: Pravilno je pobijanim rješenjem određeno osiguranje tražbine čija glavnica prelazi 20.000.00 kuna zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, iako ta tražbina u pravnom odnosu između predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja svoj osnov ima u više ovršnih isprava.

Broj presude: Rev 5005/2019-2, od 29. siječnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Protivnik osiguranja postavlja pitanja tumačenja odredbe čl 80 b st 1 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 93 14 55 16 i 73 17 dalje OZ u svezi s odredbom čl 290 OZ a u relevantnom primjenjuje li se odredba čl 80 b st 1 OZ a na postupke ovrhe na nekretnini odnosno na postupke osiguranja prisilnim založnim pravom na nekretnini ako se ti postupci pokreću radi namirenja odnosno osiguranja novčanih tražbina koje svaka pojedinačno ne prelazi iznos od 20 000 00 kuna ali u zbroju te tražbine prelaze iznos od 20 000 00 kuna Pri tom protivnik osiguranja ističe da je riječ o pitanju o kojem revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici a postoji različita praksa drugostupanjskih sudova Županijskog suda u Puli Pola prema rješenju istog suda br Gž Ovr 73 2019 2 od 7 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu