Zbirka propisa iz cestovnog prometa

Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa
Tiskano izdanje
16,59
E-izdanje
14,70
Urednički pročišćeni tekstovi
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, srpanj 2018.
Pripremila:   Hana VELAJ, mag. iur.
Broj stranica:   268
Jezik:   hrvatski
Opis  

Učinkovito organiziran cestovni promet ima nezamjenjivu ulogu u gospodarskom razvoju svake države, između ostaloga i zbog izravnoga doprinosa za razvoj mnogih drugih gospodarskih djelatnosti kao što su trgovina, industrija i turizam. Ovim su priručnikom stoga na jednom mjestu obuhvaćeni najvažniji urednički pročišćeni zakonski i podzakonski propisi kojima je uređeno područje cestovnoga prometa u Republici Hrvatskoj kako bi sudionicima u cestovnom prometu omogućili lakše snalaženje u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji.

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18.). Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima te prijevoz za vlastite potrebe. Zakon se ne primjenjuje na javni prijevoz tereta i prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, na prijevoz za osobne potrebe te na prijevoz putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 koja imaju najviše četiri plus jedno putničko mjesto. Propisane su vrste ugovora u cestovnom prijevozu, s time da se na prava i obveze ugovornih strana koje nastanu u obavljanju prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu te u obavljanju drugih djelatnosti uređenih ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju osnove obveznih odnosa.

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.). Uključen je izvadak Zakona o obveznim odnosima kojim se uređuje Ugovor o prijevozu, i to Ugovor o prijevozu stvari i Ugovor o prijevozu osoba, kao ugovorima koji su ključni za svakodnevno obavljanje cestovnog prijevoza (čl. 661. – 698. ZOO-a). Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik prevesti na određeno mjesto neku osobu ili stvar, a putnik odnosno pošiljatelj obvezuje se za to platiti određenu naknadu. Detaljno su uređena prava i obveze prijevoznika, pošiljatelja i primatelja stvari odnosno putnika.

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. nov., br. 75/13., 36/15. i 46/17.). Ovim se Zakonom uređuje radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vrijeme trajanja vožnje, prekidi vožnje i dokumentacija, način, uvjeti i postupak stjecanja dozvole za radionice, memorijske kartice i uvjeti za njihovo izdavanje, postupci i provjere, službene evidencije, nadzor i inspekcija, odgovornost te prekršajne odredbe. Mobilnim se radnikom smatra svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencija iz tahografa (Nar. nov., br. 83/13.). Pravilnikom se uređuje način prijenosa podataka i vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač, način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.). Uređuje ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cestama, osnovne uvjete kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjete za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuču vozila, uređaje i opremu koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupnu masu i osovinsko opterećenje vozila te uvjete kojima moraju udovoljavati vozila u prometu na cestama.

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Nar. nov., br. 130/17.). Donesen na temelju čl. 242. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom su uređeni uvjeti i način registracije, označavanje i odjave motornih i priključnih vozila, oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama te oznake registracijskih područja.

Prekršajni zakon (Nar. nov., br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15. i 70/17.). Zakonski i podzakonski akti kojima je uređena materija cestovnog prometa predviđaju brojne prekršaje koje mogu počiniti sudionici cestovnog prometa. Zbog te povezanosti materije cestovnog prometa i prekršajnog prava u ovoj Zbirci uključujemo i izvadak Prekršajnog zakona kojim je uređeno provođenje prekršajnog postupka, osobito odredbe o prekršajnom nalogu.

Materija cestovnog prometa u RH uređena je i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji zbog opsežnosti i širine ovoga pravnog područja nisu mogli ući u sadržaj Zbirke propisa, a na koje upućujemo u nastavku: Zakon o cestama (Nar. nov., br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), Zakon o prijevozu opasnih tvari (Nar. nov., br. 79/07.), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Nar. nov., 107/03. i 144/12.), Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Nar. nov., br. 16/18.), Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Nar. nov., br. 85/16. i 24/17.), Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (Nar. nov., br. 78/14. i 97/14.), Pravilnik o ispitivanju vozila (Nar. nov., br. 152/09. i 8/15.), Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima) (Nar. nov., br. 58/09.), Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo (Nar. nov., br. 86/15.), Pravilnik o natjecateljskom vozilu (Nar. nov., br. 107/15.) i drugi povezani propisi.

Urednica:

Hana VELAJ, mag. iur.