RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Članarina turističkim zajednicama – prihodi od djelatnosti unutar koncerna

Broj: 410-01/11-01/2547 od 14.03.2012.

Primili smo upit Turističke zajednice Baranje vezano uz utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama. U upitu navode slučaj tvrtke B. d.d. iz koncerna Agrokor, koja u osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama ne uključuje prihode od djelatnosti NKD klasifikacije 46.2 i 46.3, ostvarene trgovinom unutar koncerna.

U svezi navedenog, turistička zajednica postavlja pitanje da li prihodi koje pojedino društvo koncerna ostvari obavljanjem navedenih trgovinskih djelatnosti unutar koncerna, podliježu plaćanju članarine turističkim zajednicama.

Člankom 3. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08. i 88/10.) propisano je da pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Člankom 5. istog Zakona obveznici plaćanja članarine koji obavljaju djelatnosti trgovine razvrstani su u četiri posebne skupine, te se u trećoj skupini navodi da je članarinu turističkim zajednicama dužna plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost NKD klasifikacije 46.2 i 46.3.

Člankom 473. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 137/09.) propisano je da su povezana društva pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu, između ostalog, mogu stajati kao društva koncerna.

Članak 476. stavak 1. istog Zakona nadalje propisuje ako se vladajući i jedno ili više ovisnih društava objedine jedinstvenim vođenjem od strane vladajućeg društva, ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna.

Slijedom navedenog, koncern predstavlja jedan od oblika povezivanja trgovačkih društava (vladajućeg i jednog ili više ovisnih), koje karakterizira zajedničko vodstvo od strane vladajućeg društva. Svako društvo u koncernu nakon udruživanja zadržava svoju pravnu samostalnost odnosno nastavlja poslovati kao ista pravna osoba. Temeljem iznesenog, obavljanje djelatnosti NKD klasifikacije 46.2 i 46.3 unutar koncerna, predstavlja trgovinu na veliko između različitih trgovačkih društava. S obzirom na to, prihodi koje pojedinačna društva u koncernu ostvare obavljanjem navedenih trgovinskih djelatnosti unutar koncerna, ulaze u osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama, te nema osnove za njihovo izuzimanje od obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama ili nekog drugog neporeznog ili poreznog davanja.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)