Isplata dividende na žiro-račun kod banke

Primili smo upit poreznog obveznika G. d.o.o. svezi obveze primjene Zakona o porezu na dohodak, prilikom isplate dividende. U upitu je postavljeno pitanje, da li je moguće umjesto isplate dividende na račun kod banke, osobi koja nije rezident, a primila je zajam od društva u poslovnim knjigama knjižiti prijeboj i zatvoriti obvezu za primljeni zajam sukladno članku 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08.). Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 61. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) obveza isplate na žiroračun kod banke prema stavku 1. toga članka primjenjuje se i za isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 2. toga Zakona.

Slijedom navedenoga, ako se donese odluka o isplati dividende ili udjela u dobit prilikom isplate iste fizičkim osobama potrebno je postupiti sukladno odredbama Zakonu o porezu na dohodak, odnosno izvršiti isplatu dividende ili udjel u dobiti na žiroračun banke. Kada se radi o isplati dividende ili udjela u dobiti nerezidentima isplata se može se obavljati na njihov nerezidentni račun.

Sukladno odredbama članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba. Povezanim osobama iz stavka 1. toga članka smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Nadalje, prema članku 14. stavku 1. Zakona o porezu na dobit pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma.

Članak 41. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.) propisuje da će ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba porezno biti priznati samo onda ako bi i druge osobe koje nisu u takvom međusobnom odnosu pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose. Povezane osobe u smislu ovoga Zakona jesu pravno samostalna društva kod Kojih jedno društvo u drugom društvu ima izravno ili neizravno više od 50% udjela ili ima izravno ili neizravno većinska članska prava. Na ugovore i poslovne odnose između fizičkih osoba koje su poslovno povezane primjenjuju se odredbe ovoga članka.

Sukladno članku 195. Zakona o obveznim odnosima dužnik može prebiti tražbinu protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su obje dospjele.

Prema članku 271 Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) društvo može davati kredite članovima nadzornog, odnosno upravnog odbora i članovima njihove uže obitelji samo uz odobrenje toga odbora. Odobrenje se može dati samo za određene kreditne poslove ili za određene vrste tih poslova s time da se ugovor mora sklopiti najkasnije tri mjeseca od dana donošenja odluke nadzornog, odnosno upravnog odbora kojom se posao odobrava. U odobrenju moraju se odrediti kamate i otplata kredita. Kreditom se smatraju i druge pravne radnje koje se u gospodarskom smislu mogu s njime izjednačiti. Nadalje, prema članku 274. toga Zakona ako zakonom nije drugačije određeno, dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini. Članovi uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju sudjelovati u radu glavne skupštine.

Sukladno članku 441. stavku 1. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima, skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o: financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu.

Slijedom navedenoga, ako se donese odluka o isplati dividende, prilikom isplate iste fizičkim osobama potrebno je postupiti sukladno odredbama Zakonu o porezu na dohodak, odnosno izvršiti isplatu dividende na žiroračun banke. Kada se radi o isplati dividende nerezidentima isplata se može obavljati na njihov nerezidentni račun.

Nadalje, ističemo da je prilikom isplate zajma dioničaru ili članu društva kao i o načinu vraćanja zajma potrebno imati u vidu odredbe članka 14. Zakona o porezu na dobit i članka 41. Općeg poreznog zakona, te činjenicu da dioničari ili članovi društva mogu utjecati na donošenje poslovnih odluka društva, ili sami i donose sve poslovne odluke. Stoga su odnosi dioničara, članova društva i samoga društva u nekim dijelovima posebno uređeni poreznim propisima, a u porezne svrhe je propisana i isplata dividende ili udjela u dobiti na žiroračun kod banke, neovisno da li se isplaćuje rezidentu ili nerezidentu te se stoga moraju i poštovati, odnosno u konkretnom slučaju, ne mogu se primijeniti odredbe članka 195. Zakona o obveznim odnosim.

Povratak na mišljenja