RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Konsolidacija financijskih izvješća

Ponedjeljak, 27.09.2010.

Konsolidirana financijska izvješća sastavlja matica. Prema čl. 16. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) Matica je društvo koje ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta: ima većinsko vlasništvo dionica ili udjela koje daju pravo glasa na skupštini, ima pravo imenovati odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora, ima značajan utjecaj nad drugim društvom na temelju ugovora ili drugog pravnog odnosa, ako je većina članova uprave i nadzornog odbora ovisnog društva bila imenovana samo radi ostvarenja prava glasa matice, ima udio ili pravo u odlučivanju u ovisnom društvu na temelju dogovora s drugim članovima društva tako da nadzire većinu prava glasa u ovisnom društvu.

Konsolidirana financijska izvješća predaju se FINI do 30. rujna u sadržaju i opsegu kao da je riječ o velikim društvima.

Trgovačka društva koja primjenjuju MSFI-e nisu obvezna sastaviti konsolidirana financijska izvješća ako: 

  1. je matica ovisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu drugog društva i njegovih vlasnika, ako se oni vlasnici koji inače nemaju pravo glasa ne protive,
  2. se matičinim dužničkim ili vlasničkim vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu,
  3. matica nije podnijela niti je u postupku podnošenja svojih financijskih izvješća komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornom tijelu radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu,
  4. krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidirana financijska izvješća za javnu uporabu prema MSFI-ima.

Konsolidiraju se financijska izvješća matice i svih ovisnih društava. Međutim, nije potrebno konsolidirati financijska izvješća ovisnog društva ako ta izvješća nemaju bitan utjecaj na financijski položaj (bilancu) i uspješnost poslovanja (račun dobitka i gubitka) matice.

Ovisno društvo ne mora biti uključeno u konsolidirana financijska izvješća ako matica ima ograničenje u upravljanju tim društvom, ako podatci toga društva za konsolidaciju nisu dostupni bez nerazmjernih troškova i kašnjenja te ako se dionice ili udjeli toga društva drže samo za naknadnu preprodaju.

Konsolidirana financijska izvješća sastavljaju se u opsegu za velika trgovačka društva, a to znači da mala, srednja i velika društva trebaju sastaviti: bilancu, račun dobitka i gubitka, izvješće o novčanim tijeku, izvješće o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća. Prema tome, i mala trgovačka društva koja su obvezna sastavljati konsolidirana trebaju izraditi (jer u svom vlasništvu imaju ovisna društva) za konsolidirana izvješća trebaju sastaviti sva navedena financijska izvješća.

Prema čl. 9. st. 1. i 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere ispravnosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 39/08.) Financijskoj agenciji dostavljaju se: godišnji financijski izvještaj prethodno navedenog sadržaja te izvješće revizora. Također u skladu s istim čl. navedenoga Pravilnika uz konsolidirana financijska izvješća dostavlja se i konsolidirano godišnje izvješće. Sadržaj godišnjeg izvješća propisano je 250.b ZTD-a i čl. 18. Zakona o računovodstvu.

Naime, prema čl. 6. st. 2. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. i 139/08.) jednom godišnje reviziji podliježu konsolidirana financijska izvješća. Prema tome konsolidirana financijska izvješća treba sastaviti na vrijeme kako bi se mogla provesti revizija financijskih izvješća kako bi se na vrijeme tj. do 30. rujna dostavilo u FINU.

Konsolidirana financijska izvješća predaju se FINI na istim obrascima na kojima se predaju i pojedinačna financijska izvješća, samo što u konsolidiranim izvješćima treba popuniti i podatak o manjinskom interesu.


Š.G.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)