Način isplate naknade za otpad

     Prema čl. 61. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.) i članku 90. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 79/13.) tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se u skladu s čl. 9. toga Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s čl. 10. istog Zakona ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun, a iznimno i na ostale račune sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.
      
      Međutim, odredbama čl. 90. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak, propisana je iznimka od stavka 1. toga članka, stoga navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu, između ostalog, i za primitke koji se u skladu s čl. 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim:
      - naknada za otkup sekundarnih sirovina i otpada koje se smatraju osobnom imovinom iznad 1.600,00 kn mjesečno po pojedinom isplatitelju.
      
      Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13.), koji je stupio na snagu 22. srpnja 2013., utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Također, odredbe toga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.
 
      Nadalje, prema čl. 112. st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sva se plaćanja za otkup otpada obavljaju putem računa ako nije drugačije propisano tim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
 
      Dakle, s obzirom da je Zakon o održivom gospodarenju otpadom poseban zakon koji regulira materiju gospodarenja otpadom, te da je Pravilnik o porezu na dohodak propis kojim se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak, to se u dijelu koji se odnosi na isplatu naknada za otkup otpada primjenjuje poseban propis odnosno Zakon o održivom gospodarenju otpadom, što znači da je isplatitelj sva plaćanja za otkup otpada dužan obavljati putem računa, osim ako nije drugačije propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
      

Povratak na mišljenja