Novosti u poslovanju zbog izmjene Zakona o porezu na dobit

Najznačajnije promjene odnose se na sljedeće:

1. Porezno priznatim rashodima sada se smatraju uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje zaposlenike, uz njegov pristanaka, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu ali najviše do svote koja nije oporeziva porezom na dohodak.

2. Porezno priznatim rashodom smatraju se i rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore sukladno računovodstvenim propisima.

3. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn ( do sada je bio 2.000,00 kn), što znači da je povećana razina jednokratnog otpisa za svari sitnog inventara.

4. Izuzimanja i skrivene isplate dioničarima, članovima društva i s njima povezanim osobama (fizičke osobe) smatraju se njihovim dohotkom. Ali, ako se u postupku nadzora utvrdi da su rashodi s osnove skrivenih isplata i izuzimanja evidentirani kao poslovni rashodi, nadzor će obračunati porez na dohodak i prirez te obvezne doprinose pa će to ujedno biti i porezno nepriznati trošak s motrišta poreza na dobitak!

5. Porezni obveznici koji u dugotrajnoj imovini imaju evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, imaju pravo na porezno priznate troškove amortizacije i druge troškove u vezi s ovom imovinom ako zadovolje sljedeće kriterije:

a) da su registrirani za djelatnost iznajmljivanja i / ili prijevoza,
b) da su s osnove korištenja plovila i zrakoplova u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti ove imovine,
c) da su s osnove korištenja apartmana i kuća za odmor u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti ove imovine.

6. Poduzetnici koji su tijekom godine isplaćivali predujmove udjela u dobitku (dividendi) pri čemu je isplaćeni predujam dobitka veći od ostvarenog dobitka poslovne godine, razliku trebaju "vratiti" do dana podnošenja porezne prijave jer u suprotnom ova se razlika smatra primitkom članova društva (dioničara) koji se oporezuje sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

7. Odredbe o transfernim cijenama i kamatama između povezanih osoba od sada se primjenjuju i na tuzemna povezana društva ako je jedno od njih u povlaštenom poreznom položaju ili ima pravo na prijenos poreznog gubitka.

8. Porez po odbitku po stopi od 20 % plaćat će se na sve vrste usluga koje su plaćene ino-poduzetnicima sa sjedištem u zemljama izvan EU u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobitka niža od 12,5%.

9. Pravo prijenosa poreznog gubitka kod statusnih promjena gubi se ako:

a) pravni prednik tijekom dva porezna razdoblja prije statusne promjene nije obavljao djelatnost,
b) ako pravni slijednik u dva porezna razdoblja nakon statusne promjene bitno promjeni djelatnost pravnog prednika, osim ako to nije zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

10. Srednji i veliki poduzetnici prijavu poreza na dobitak od sada su obvezni predati Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Detaljnije o tome kako će se ove izmjene i dopune primjenjivati možete pročitati u časopisu RRiF br. 7/10.

Povratak na vijesti