Obavijest u vezi upisivanja tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

 Iz odredbe čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) te odredbe čl. 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.), kojim se dodatno razrađuje zakonska odredba, proizlazi da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) u određenim slučajevima odnosno kada to procijeni Porezna uprava mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

 U skladu s odredbama čl. 6. st. 5. Zakona te odredbe čl. 5. Pravilnika tijela mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima:
      1. kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija,
      2. kada obavljaju gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona o opsegu koji nije zanemariv odnosno koji prelazi 230.000,00 kn,
      3. kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz čl. 6. st. 2. Zakona, u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kn.

      Obzirom na navedene odredbe te činjenicu da su tijelima upućeni pozivi radi utvrđivanja trebaju li se upisati u registar obveznika PDV-a, obavještavamo vas da nadležne ispostave Porezne uprave trebaju detaljno ispitati i utvrditi koje gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona kao i ostale gospodarske djelatnosti te djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), što podliježu oporezivanju PDV-om ta tijela obavljaju u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kn.
     
      Nadležne ispostave Porezne uprave sve radnje u vezi s utvrđivanjem djelatnosti iz Dodatka I. Zakona kao i ostale gospodarske djelatnosti te djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), što podliježu oporezivanju PDV-om koje tijela obavljaju u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kn trebaju izvršiti do kraja 2013.
     
      U slučaju da nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da su se stekli uvjeti za upis tijela u registar obveznika PDV-a zato što obavljaju djelatnost iz Dodatka i Zakona odnosno bilo koju drugu gospodarsku djelatnost te gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kn, ta tijela postaju obveznici PDV-a od datuma iz rješenja nadležne ispostave Porezne uprave s kojim se upisuju u registar obveznika PDV-a.
 
 Također skrećemo pažnju da se koncesije što ih daju tijela (kao što su primjerice koncesije na pomorskom dobru i slično) te davanje u zakup državne imovine (primjerice državnog poljoprivrednog zemljišta) ne ubrajaju u iznos od 230.000,00 kn s obzirom da se radi o korištenju općih ili drugih dobara za koje je zakonom određeno da su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Povratak na mišljenja