Obračun PDV-a na agencijsku uslugu pruženu jahti koja se koristi za međunarodni prijevoz putnika

Datum: 18.11.2011, Petak
Klasa: 410-01/11-01/1369
Davatelj: Porezna uprava

Odvjetničko društvo V, J, Š, S, J, & J, R, zatražilo je tumačenje odredbe članka 13.b Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) u pogledu njegove primjene na agencijsku uslugu pruženu jahti. Naime, jahta se koristi u komercijalne svrhe i to za međunarodni prijevoz putnika uz naknadu. U upitu je navedeno da je prema definiciji Pomorskog zakonika jahta plovni objekt duži od 12 metara i ako ima bruto tonažu veću od 15 BT. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje može li se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost primijeniti na agencijsku uslugu pruženu jahti koja je duža od 12 metara i ima više od 15 BT, a koja se koristi za međunarodni prijevoz putnika uz naknadu.

Prema odredbama članka 13.b stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbama članka 103. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik), isporuke dobara, osim isporuke goriva, namijenjenih plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenome moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na mogu oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz Hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično. Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke, popravci, preinake i održavanje plovila iz članka 103. stavka 1. Pravilnika kao i isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u ta plovila ili se u njima koristi, sukladno odredbama članka 103. stavka 2. Pravilnika.

Odredbama članka 103. stavka 3. Pravilnika propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge koje služe neposredno za potrebe plovila iz članka 103. stavka 1. Pravilnika ili njihova tereta. Uslugama u smislu ovog stavka smatraju se lučke pristojbe, usluge tegljenja, pilotaže i vezivanja brodova, usluge ukrcaja, iskrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, zatim lučke, skladišne i agencijske usluge za brodove i njihove terete, odvoz smeća, pranje rublja, izdavanje certifikata za brodove i slično.

Prema odredbama članka 103. stavka 7. Pravilnika, porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su prema odredbama članka 13.b Zakona oslobođene poreza na dodanu vrijednost na računu obvezno navodi da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan s naznakom članka Zakona kojim je to oslobođenje propisano. U tom slučaju na računu ne mogu biti iskazani podaci iz članka 15. stavka 3. točke 7. i 8. Zakona već samo zbrojni iznos naknade.

Porezni obveznik obvezan je u svome knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 13.b Zakona kao što su izvornici računa, ugovori, izjava o plovidbi u skladu s odredbama iz stavka 1. ovoga članka, izjava zrakoplovne tvrtke da ispunjava uvjete iz članka 103. stavka 4. Pravilnika, te carinska dokumentacija u skladu s posebnim propisima, sukladno odredbama članka 103. stavka 8. Pravilnika.

U skladu s navedenim, kako bi se ostvarilo porezno oslobođenje iz članka 13.b Zakona domaći brodovi odnosno brodari moraju isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi odnosno izjavu u kojoj se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru, pri čemu bi izjava o plovidbi trebala sadržavati osobito sljedeće podatke mjesto izdavanja i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj brodara, ime broda i pobliže određenje broda te pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja. Međutim uz izjavu mogu predati i kopiju ISPS obrasca (ISPS Code Arrival notification) ili obrazac Prijave dolaska i odlaska broda kojima se može dokazati plovidba na otvorenom moru odnosno međunarodnim linijama, u protivnom, ne mogu ostvariti navedeno porezno oslobođenje.

Također napominjemo da je jahta prema odredbi članka 5. točke 20. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07., 146/08. i 61/11.) plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika.

Obzirom da je prema definiciji propisanoj Pomorskim zakonikom jahta plovni objekt za sport i razonodu, u konkretnom slučaju ne možemo se sa sigurnošću očitovati o primjeni poreznog oslobođenja obzirom da nemamo dovoljno podataka o djelatnosti koja bi se obavljala jahtama kao ni o tome posjeduje li sve potrebne dozvole za plovidbu na otvorenom moru odnosno na međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto kako je propisano člankom 103. Pravilnika.

Napominjemo da bi se podnositelj upita trebao obratiti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u vezi detaljnog tumačenja o tome može li se jahtama obavljati plovidba na otvorenom moru odnosno na međunarodnim linijama ih hrvatske luke u stranu luku i obrnuto te mogli li pri tome biti ispunjeni svi uvjeti kako je propisano člankom 103. Pravilnika.

Povratak na mišljenja