RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun PDV-a na usluge arheoloških istraživanja

Broj: 410-19/10-01/199 od 17.03.2010.

Institut za arheologiju iz Zagreba, (dalje: Institut) dostavio nam je upit je li obvezan obračunavati porez na dodanu vrijednost na usluge arheoloških istraživanja. Naime. institut je sklopio ugovor sa Ministarstvom kulture o tzv. zaštitnim arheološkim istraživanjima odnosno stručnom vođenju arheoloških istraživanja i konzervaciji pokretnih arheoloških nalaza na trasi autoceste Zagreb - Sisak za investitora Hrvatske autoceste d.o.o.), sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov. br. 69/99 do 87/09) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima (Nar. nov. br. 30/05.). Institut je ustrojen kao ustanova., a osnivač je Vlada Republike Hrvatske rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 14. prosinca 1995. Prava i dužnosti osnivača preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Temeljna je zadaća Instituta znanstveno istraživanje na području humanističkih znanost, odnosno na području arheologije, a djelatnost obuhvaća, između ostalog, i sustavno pribavljanje novih arheoloških izvora i informacija pomoću raznolikih oblika arheološkog i interdisciplinarnog istraživanja na području Republike Hrvatske.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) i članka 74. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture. umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti. Člankom 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da su kulturna dobra, između ostalih, i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost. te su od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Člankom 3. Pravilnika o arheološkim istraživanjima, kojim se propisuju uvjeti za obavljanje arheoloških istraživanja na području Republike Hrvatske. definiran je pojam istraživanja koji obuhvaća arheološka iskopavanja kao sustavno iskopavanje. zaštitno iskopavanje. revizijsko iskopavanje i sondažno iskopavanje; arheološke preglede terena i nedestruktivne metode.

Stoga, u slučaju da Institut obavlja uslugu arheoloških istraživanja s ciljem otkrivanja i ispitivanja arheoloških nalazišta takva usluga je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obzirom da se radi o kulturnim dobrima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dok se ostale usluge koje nisu u propisane navedenim odredbama Zakona koje se odnose na porezno oslobođenje, oporezuju porezom na dodanu vrijednost, sukladno članku 2. stavku 1. točki 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)