Obveza plaćanja poreza na promet nekretnine – oslobođenje za izvanbračnog partnera


      Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje može li se koristiti priznavanje površine stambenog prostora i za izvanbračnog partnera.
      Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni taksativno navedeni uvjeti u čl. 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02. i 22/11. - dalje: Zakon). Jedan od uvjeta je da površina nekretnine, za koju se priznaje pravo na oslobođenje, zavisi od broja članova uže obitelji građanina koji stječe nekretninu. Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug i djeca.
      Slijedom navedenog, u Zakonu bračna i izvanbračna zajednica nisu izjednačene te se s osnova osobe izvanbračnog partnera ne maže ostvariti pravo na veću neoporezivu površinu stambenog prostora.

Povratak na mišljenja