RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa

Narodne novine br.122/2017. od 08.12.2017.

 

      Odlukom o gradskim porezima Grada Visa (Službeni glasnik Grada Visa br. 4/17. i 5/17.) u članku 2. stavku 1. točka 4. briše se.

      Glava V. POREZ NA NAKRETNINE briše se.

      Dosadašnje glave VI. I VII. postaju glave V. i VI.

      Dosadašnji članci 21., 22., 23. i 24. postaju članci 20., 21., 22. i 23.

      Članak 25. briše se.

      Dosadašnji članci 26. i 27. postaju članci 24. i 25.

      Ova Odluka stupa na snagu 8. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)